فنگ شویی

آشنایی بااصول فنگ شویی به زبان ساده

نمادهای فنگ شویی (مهم)

فهرست زیر نمادهای فنگ شویی هستند که  به تعداد محدود برای فروش موجود اند:

۱.ماهی های جفت

ماهی های جفت

 ۲.کاسه مرتعش

کاسه مرتعش

۳.سکه های چینی

سکه های چینی

۴.سگ های فو

سگ های فو

۵.بادزنگ

بادزنگ

۶.اژدرلاک پشت

اژدر لاک پشت

۷.چی لین(اژدراسب)

چی لین (اژدراسب)

۸.پاگودا(برج دانش)

پاگودا (برج دانش)

پاگودا (برج دانش)

۹.گاو آرزو

گاو آرزو

۱۰.صدف حلزون

صدف حلزون

۱۱.بودای خندان

۱۲.فیل

۱۳.اژدها

اژدها

۱۴.ماهی آروانا

ماهی آروانا

۱۵.وزغ سه پا

وزغ سه پا

۱۶.کشتی بازرگانان

کشتی بازرگانان

۱۷.گلدان ثروت

گلدان ثروت

۱۸.نعل اسب

۱۹.آینه جادو(پاکوا)

آینه جادو (پاکوا)

۲۰.کدو قلیانی

کدوقلیانی

۲۱.پی یائو

پی یائو

۲۲.گره اسرار آمیز

گره اسرار آمیز

گره اسرار آمیز

۲۳.fuk,luk,sau(سه مجسمه نماد طول عمر،مقام و مرتبه و ثروت)

این نماد ها به فروش رفته اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ آبان۱۳۸۶ساعت 1  توسط حمیده معتمد رستگار  |